Na webu KC Aigon.cz používáme soubory cookie

Podle evropských právních předpisů vás musíme, jakožto provozovatel webu www.aigon.cz, informovat, že náš web využívá ke své funkčnosti soubory cookie a obdobné nástroje pro ukládání informací.

Podle nařízení EU k tomu od vás musíme získat souhlas.

Pokračováním souhlasíte s používáním souborů cookie. Informace o souborech cookie a o možnostech jejich nastavení nalezneta níže.

Potvrdit užívání cookies

Více informací o souborech cookie

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního či přenosného zařízení (např. smartphonu nebo tabletu), když navštívíte určité webové stránky.

Soubory cookie jsou důležité pro efektivní provoz našich webových stránek a umožňují vám nakupovat online. Soubory cookie jsou rovněž používány pro přizpůsobení produktů a služeb nabízených a inzerovaných našim zákazníkům, a to jak na této stránce, tak i jinde. Informace shromažďované soubory cookie nejsou používány k vaší osobní identifikaci, s výjimkou případů, kdy dojde k jejich zkombinování s jinými informacemi, jak je popsáno níže ve spojitosti s výkonovými soubory cookie.

Jak fungují soubory cookie?

Soubory cookie slouží k mnoha různým účelům – umožňují například efektivní procházení webových stránek či ukládání předvoleb a celkově zvyšují pohodlí při práci s webovými stránkami.

Pokud by naše webové stránky nepoužívaly soubory cookie, považovaly by vás za nového návštěvníka po každém přechodu na nějaké jiné webové stránky; pokud byste například po zadání svých přihlašovacích údajů přešli na jiné webové stránky, naše webové stránky by vás po návratu nerozpoznaly a vyžadovaly by znovu přihlášení.

Několik dalších příkladů funkce souborů cookie:

 • ukládání obsahu nákupního košíku během procesu vyřizování nákupu
 • zapamatování přihlašovacích údajů k účtu, abyste mohli zobrazovat informace související s objednávkami a spravovat svůj účet
 • zaznamenávání informací o navštívených oblastech našich webových stránek a času stráveného návštěvou a dále informací o zobrazených a zakoupených produktech. Na základě těchto informací zlepšujeme své webové stránky, aby bylo jejich používání snadné a abychom mohli svým zákazníkům zajistit vyšší úroveň služeb. Rovněž nám pomáhají správně doporučit příslušné produkty a nabídky na našich webových stránkách.

Jsou soubory cookie bezpečné?

Ano, soubory cookie jsou 100% bezpečné. Soubory cookie nepoškozují váš počítač, neobsahují žádné informace, které by samy o sobě mohly být využity jinou stranou k vaší osobní identifikaci (i když tyto informace ve spojení s jinými informacemi mohou v omezeném rozsahu případů identifikovat vaši osobu, jak je popsáno níže ve spojitosti s výkonovými soubory cookie), a neobsahují žádné důvěrné informace, např. vaši e-mailovou adresu nebo informace o platbách.

Jaké typy souborů cookie používá společnost KC Aigon?

V KC Aigon rozdělujeme soubory cookie do čtyř různých typů:

 1. Nezbytně nutné soubory cookie
 2. Některé soubory cookie jsou nezbytně nutné, aby bylo možné snadno se pohybovat po webových stránkách nebo aby bylo možné poskytnout vám funkce, které jste si vyžádali – např. zapamatování obsahu nákupního košíku nebo identifikaci vaší osoby jakožto uživatele přihlášeného na stránku.

 3. Výkonové soubory cookie
 4. Výkonové soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, např. které stránky jste navštívili a zda došlo k nějakým chybám. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které by samy o sobě identifikovaly návštěvníka, ale mohou zaznamenávat adresu IP zařízení použitého k přístupu na webové stránky a některé shromážděné informace mohou být použity v kombinaci s dalšími údaji poskytnutými při registraci, pokud se při práci se stránkou nebo s objednávkou vyskytnou problémy. Veškeré shromážděné informace nám pomáhají porozumět tomu, jak naše webové stránky využívají naši návštěvníci, pochopit, co naše návštěvníky zajímá, a sledovat efektivitu svých stránek, abychom mohli zlepšovat způsob prezentování obsahu s ohledem na vás. Tyto soubory cookie pomáhají zlepšovat naše webové stránky a zpříjemňují vám jejich používání.

 5. Funkční soubory cookie
 6. Funkční soubory cookie slouží k zapamatování nastavení možností webových stránek, např. jazykové a marketingové předvolby vybrané pro stránku. Umožňují nám také poskytovat vám služby, které jste si vyžádali, a zpříjemnit vaši návštěvu stránek.

Soubory cookie třetích stran

Některé soubory cookie používané na našich webových stránkách jsou nastaveny třetími stranami, se kterými různými způsoby spolupracujeme. Např. používáme externí analytické služby poskytované odbornými dodavateli a tito dodavatelé mohou nastavit soubory cookie v našem zájmu tak, aby nám přinášely zpětnou vazbu. V některých případech můžeme použít video nebo jiný obsah z jiných webových stránek, např. YouTube, a tyto webové stránky mohou nastavovat své vlastní soubory cookie.

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

V záložce Help na liště většiny prohlížečů najdete návod, jak zabránit vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech přijetí nových cookies a jak deaktivovat všechny soubory cookies. Stejně tak si můžete deaktivovat anebo zcela vymazat obdobná data užívaná vašim prohlížečem jako doplňkové moduly, jako jsou flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Protože vám soubory cookies umožňují využívat některé základní funkce webové stránky, doporučujeme vám, abyste cookies nechali zapnuté. Například pokud zablokujete nebo odmítnete některé soubory cookies, nebudete moci využívat naše produkty a služby, které vyžadují vaše přihlášení. Pokud necháte cookies zapnuté, nezapomeňte se vždy odhlásit, pokud používáte sdílený počítač.

Kynologické centrum AIGON

Řád Aigon

PROVOZNÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉHO CENTRA AIGON

Tento provozní řád se vztahuje na veškerý výcvik psů poskytovaný v rámci Kynologického centra Aigon s.r.o., IČ: 076 87 575, se sídlem Panská 739/60, 715 00, Ostrava – Michálkovice, zastoupeného paní Monikou Žabkovou (dále jen „KC AIGON“), tj. ve všech výcvikových areálech i mimo ně. (Provozní řád se nevztahuje na hotel pro psy provozovaný paní Monikou Žabkovou, pro který jsou stanovena vlastní pravidla.)

V rámci poskytovaného výcviku psů jsou majitelé psů, psovodi psů[1] a další přítomné osoby povinni dodržovat následující povinnosti:

 1. Majitel psa (jeho zákonný zástupce v případě osoby mladší 18-cti let) vyplní výcvikový dotazník umístěný na webových stránkách www.aigon.cz, jehož součástí je výslovný souhlas s tímto Provozním řádem KC AIGON.
 2. Majitel psa obdrží od provozovatele KC AIGON kartu s QR kódem. Poprvé tuto kartu majitel psa obdrží zdarma. V případě ztráty nebo poškození (jehož důsledkem je nečitelnost QR kódu) předmětné karty je majitel psa povinen za novou kartu uhradit provozovateli KC AIGON poplatek ve výši 50,- Kč.
 3. Osoba mladší 12 let se může účastnit výcviku pouze za doprovodu osoby starší 18 let, není-li dohodnuto jinak. V případě vyhodnocení instruktorem, že osoba ve věku 12 až 18 let nezvládá výcvik psa, se může rovněž taková osoba účastnit výcviku pouze za doprovodu osoby starší 18 let.  
 4. Výcviku se mohou účastnit pouze psi s platným očkováním proti vzteklině, psince, leptospiróze a parvoviróze (neplatí pro štěňata do stáří 20 týdnů). Psovod psa je povinen na vyžádání instruktora předložit k nahlédnutí platný očkovací průkaz. Ukončení platnosti očkování je majitel psa povinen instruktorovi nahlásit bez vyzvání. Bez doložení platného očkování proti kterémukoliv onemocnění uvedenému v tomto bodě může být pes instruktorem z výcviku vyloučen bez jakékoliv (včetně finanční) náhrady.
 5. Provozovatel KC AIGON neodpovídá za příp. virová onemocnění a náklady na léčení psa hradí v plné výši jeho majitel.
 6. Je doporučeno pravidelné preventivní odčervování psa (každých 6 měsíců).
 7. Výcviku se mohou účastnit pouze zdraví psi. Hárající feny se mohou výcviku účastnit pouze s předchozím souhlasem instruktora, přičemž si majitel psa a jeho psovod (je-li odlišný od majitele) musí být vědomi zvýšeného rizika újmy při výcviku. Instruktor ani provozovatel KC AIGON neodpovídají za případné nežádoucí nakrytí hárající feny. Feny v druhé polovině březosti a feny kojící se výcviku zúčastnit nemohou.
 8. Všechny osoby přítomné při výcviku jsou povinny dodržovat pokyny instruktora.
 9. Psovod psa odpovídá za jeho zdraví a psa v rámci výcviku nepřetěžuje.
 10. Psovod psa je povinen být vybaven a používat výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, pamlsky, hračky, náhubek apod.) tak, aby měl psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů instruktora.
 11. O tom, kdy má pes kvůli únavě nebo jiným důvodům výcvikovou lekci ukončit rozhoduje instruktor.
 12. Kousaví či agresivní psi musí být opatřeni po celou dobu výcviku náhubkem.
 13. Při výcviku je zakázáno používat násilí, vulgární výrazy či jiné nevhodné chování vůči psům a rovněž vůči ostatním přítomným osobám při výcviku, týrat psa včetně užívání nepřiměřených trestů vůči němu.
 14. Psovod je povinen psa vyvenčit před započetím výcviku a zabránit psovi ve značkování překážek, laviček, budov či jiného vybavení a prostoru výcvikového areálu močí. Psovod psa je odpovědný za neprodlený úklid psích exkrementů ve výcvikovém areálu a rovněž v místě výcviku konaném mimo něj.
 15. Je zakázáno poškozování a ničení cvičebních pomůcek a vybavení, stejně jako majetku ostatních přítomných při výcviku; psovod psa je povinen předcházet takovému poškozování a ničení. Škody způsobené psem je povinen v souladu s ust. § 2933 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, poškozenému nahradit jeho majitel, ať již byl pes pod jeho dohledem nebo pod dohledem psovoda psa odlišného od jeho majitele. V případě, že byl pes pod dohledem psovoda odlišného od jeho majitele, nahradí tento psovod škodu způsobenou psem poškozenému společně a nerozdílně s jeho majitelem.
 16. Je zakázán vstup do výcvikového areálu nebo účast na výcviku mimo výcvikový areál pod vlivem alkoholu, omamných či jiných návykových látek, jejich požívání při výcviku ve výcvikovém areálu nebo i mimo něj.
 17. Na výcvikové lekce a jiné akce pořádané KC AIGON majitel přihlašuje psa prostřednictvím ON-LINE kalendáře (kalendar.aigon.cz) dle svých časových možností (v souladu s platností svých lekcí) na webových stránkách www.aigon.cz. Výjimkou jsou individuální lekce, které majitel psa domlouvá s instruktorem telefonicky, a to v pondělí na aktuální týden, není-li mezi instruktorem a majitelem psa dohodnuto jinak. Na základě této dohody, vypíše instruktor sjednaný termín v ON-LINE kalendáři a majitel psa svým přihlášením prostřednictvím ON-LINE kalendáře účast potvrdí. Nepřihlásí-li majitel psa na dohodnutý termín prostřednictvím ON-LINE kalendáře, není instruktor povinen danou lekci realizovat. Stane-li se opakovaně, že majitel psa dohodne s instruktorem konkrétní termín individuální lekce, následně svou účast nepotvrdí a individuální lekce se tak nekoná, je po majiteli psa provozovatel KC AIGON oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně za příslušnou individuální lekci. Toto právo má provozovatel KC AIGON již v případě, že se z uvedených důvodů individuální lekce v dohodnutém termínu s instruktorem nekoná dvakrát po sobě.
 18. Přihlašování a odhlašování z výcvikových lekcí, příp. jiných akcí prostřednictvím ON-LINE kalendáře (kalendar.aigon.cz), je možné nejpozději jednu hodinu před začátkem lekce (skupinových výcviky, školky pro štěňata atd.) a šest hodin (individuální lekce), není-li u jednotlivých lekcí (akcí) stanoveno provozovatelem KC AIGON jinak.
 19. V případě neúčasti na přihlášené výcvikové lekci má provozovatel KC AIGON nárok na úhradu ceny za příslušnou výcvikovou lekci v plné výši. V případě, že se psovod psa nedostaví po třetí na jakoukoliv přihlášenou výcvikovou lekci, bude pes vyřazen z výcviku a v jeho výcviku nebude pokračováno, a to bez jakékoliv (včetně finanční) náhrady. Za zpětné zařazení do výcviku je účtován paušální poplatek ve výši 250,- Kč, přičemž permanentky platné před vyřazením psa z výcviku pozbývají uvedeným sankčním vyřazením platnosti a jejich platnost nelze již obnovit. Zpětné zařazení do výcviku je možné nejdříve po uplynutí 7 ode dne vyřazení psa z výcviku, není-li dohodnuto jinak.
 20. Psovod psa je povinen dodržovat začátky výcvikových lekcí. V opačném případě není výcviková lekce o dobu zpoždění prodloužena a majitel psa nemá nárok na náhradu za promeškanou část lekce.
 21. Výcvikové lekce se konají za každého počasí, není-li domluveno jinak. Pokud je výcviková lekce zrušena ze strany KC AIGON, jsou přihlášení účastníci na tuto skutečnost upozorněni v ON-LINE kalendáři a případně i formou SMS.
 22. Při stornu výcvikové lekce či odhlášení z jiné akce pořádané KC AIGON je účtován stornovací poplatek ve výši uhrazené ceny (zálohy na cenu) dané výcvikové lekce či akce. To neplatí, je-li výcviková lekce (akce) odhlášena včas prostřednictvím ON-LINE kalendáře (kalendar.aigon.cz).
 23. Zakoupená permanentka včetně elektronické formy permanentky se sjednaným počtem výcvikových lekcí je nevratná.
 24. Nepřihlášený psovod se psem může být z lekce instruktorem vyloučen.
 25. V případě opakovaného nebo podstatného porušení tohoto provozního řádu je provozovatel KC AIGON oprávněn vyloučit psa z výcviku bez nároku na jakoukoliv (včetně finanční) náhradu. Za podstatné porušení se zejména považuje porušení povinností uvedených v bodě 12., bodě 13. nebo bodě 16. tohoto provozního řádu.
 26. Souhlasem s tímto provozním řádem majitel psa současně uděluje Kynologickému centru Aigon s.r.o. výslovný souhlas s:
   1. pořizováním fotografií a videozáznamů svého psa v průběhu výcviku,
   2. pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby v průběhu výcviku a
   3. rozmnožováním pořízených fotografií a videozáznamů dle písm. a. a b. tohoto bodu a jejich zveřejněním na webových stránkách, např. www.rajce.net, www.youtube.com, www.aigon.cz, v prostorách výcvikových areálů a provozoven provozovatele KC AIGON.

 

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 3. 10. 2018[1]  Za psovoda psa ve smyslu tohoto provozního řádu se považuje osoba (majitel psa nebo jiná fyzická osoba) účastnící se výcviku jako doprovod psa.


 

Zpět
Monika Žabková
monika.zabkova@seznam.cz
+420 739 011 885
Tvorba www stránek www.moonbarks.cz